سفینه غزل

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است <br> صراحی می ناب و سفینه غزل است

تیر 90
1 پست
مهر 88
1 پست
تیر 88
1 پست