عشق دریایی کرانه ناپدید/ رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی)

عشق او باز اندر آوردم به بند 
کوشش بسیار نامد سودمند

عشق دریایی کرانه ناپدید 
کی توان کردن شنا ای هوشمند

عشق را خواهی که تا پایان بری
 بس که بپسندید باید ناپسند

زشت باید دید و انگارید خوب
  زهر باید خورد و انگارید قند

توسنی کردم ندانستم همی 
کز کشیدن سخت تر گردد کمند

رابعه بنت کعب قزداری (رابعه بلخی) - قرن 4

/ 2 نظر / 1848 بازدید
سلام

نمیدانستم این شعر از رابعه است. زیباست. ممنون

سحر

یکی از بهترین شعرهای عاشقانه اس